8 lipca 2013

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Strategii Marketingowej – opracowania ścieżek komercjalizacji nowych technologii wypracowanych w ramach Klastra” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr WND-POIG.05.01.00-00-163/11-00 przedkłada zapytanie o cenę na :

 

Wykonanie „Strategii Marketingowej – opracowania ścieżek komercjalizacji nowych technologii wypracowanych w ramach Klastraw ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji”.

 

Termin realizacji zamówienia: do 25.09.2013 r.

Miejsce i sposób  składania oferty cenowej :

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej
i dostarczyć do dnia 12.07.2013 r. do godz. 16.00 do siedziby zamawiającego:

1/ osobiście lub pocztą do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A., ul. Rataja 26, 59 – 220 Legnica

2/ faksem na nr: 76- 862-09-68

3/ mailem na adres: eliza.korkus@arleg.eu

Osoba do kontaktów: Eliza Korkuś

telefon: 76 862 35 22, 862-27-77, 862-35-22;

e-mail: eliza.korkus@arleg.eu

 

 

Paweł Chrobak

About Paweł Chrobak

  •