25 lutego 2013

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Aplikacji komputerowej – Platformy Internetowej.” w ramach projektu pn. “Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr WND-POIG.05.01.00-00-163/11-00 zaprasza do składania ofert na :

Wykonanie „Aplikacji komputerowej – Platformy Internetowej.” w ramach projektu pn. “Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

Przedmiot zamówienia  – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegająca na opracowaniu i wdrożeniu „Aplikacji komputerowej – Platformy Internetowej” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie Platformy Internetowej zapewniającej możliwość prowadzenie komunikacji elektronicznej oraz prowadzenia telekonferencji (wymagane kanały: audio, wideo oraz komunikator błyskawicznych wiadomości tekstowych).

Stworzona platforma powinna umożliwiać możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w projekcie wraz z funkcjonalnością udostępniania obszarów obrazów czy dokumentów oraz trybem tablicy interaktywnej. Platforma ma zapewnić prostą, efektywną kosztowo, niezawodną i bezpieczną komunikację głosową, video oraz przesyłanie wiadomości tekstowych z użyciem posiadanych komputerów PC z wyspecyfikowanym systemem operacyjnym oraz urządzeń mobilnych bazujących na Windows Mobile oraz Android.

Wymagania wobec systemu:

 1. Dostęp z dowolnego miejsca do komunikacji w czasie rzeczywistym i asynchronicznej.
 2. Integracja z aplikacjami pakietu biurowego z kontekstową komunikacją i z funkcjami obecności.
 3. Wbudowane mechanizmy dostępu mobilnego i bezprzewodowego.
 4. Rozszerzalna platforma integracji narzędzi współpracy z pakietem biurowym.
 5. Aplikacje biznesowe dostępne bezpośrednio na urządzeniach mobilnych.
 6. Mobilny dostęp do uczestników projektu
 7. Funkcje statusu obecności, IM i konferencji (głosowych i video) bezpośrednio wbudowane w portale i obszary robocze zespołów i dostępne z poziomu klienta poczty elektronicznej.
 8. Możliwość wspólnej pracy zespołów z różnych lokalizacji, wewnątrz i spoza ram organizacyjnych.
 9. Współpraca z komunikatorem Skype

Zapewnienie obsługi następujących funkcjonalności:

 1. Status obecności.
 2. Krótkie wiadomości tekstowe
 3. Obsługę stacjonarnych telefonów IP.
 4. Obsługa komunikacji wideo.
 5. Obsługa konferencji wirtualnych
 6. Możliwość nagrywania konferencji na centralnym serwerze jak również lokalnie przez uczestników.
 7. Zapis nagrania konferencji do formatu umożliwiającego odtwarzanie z poziomu serwera WWW.
 8.  Automatyzacja planowania konferencji.
 9. Wsparcie dla funkcjonalności umożliwiającej po zalogowaniu w systemie operacyjnym użytkownik nie musi ponownie podawać ponownie nazwy użytkownika i hasła.
 10. Wbudowane funkcjonalności: SIP Proxy
 11. Wbudowana funkcjonalność mostka konferencyjnego MCU
 12. Obsługa standardów: CSTA, TLS, SIP over TCP

Inicjacja połączeń: możliwość inicjowania połączeń poprzez narzędzia integrujące się z obecnym oprogramowaniem do obsługi poczty i książki telefonicznej. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość inicjowania spotkania poprzez udostępniony formularz.

Ponadto Wykonana platforma powinna umożliwiać pracę grupową dla uczestników projektu.

Platforma musi zawierać następujące moduły:

 • Obsługa kalendarzy
 • Obsługa zadań
 • Repozytorium dokumentów wraz z ich wersjonowaniem
 • Blog projektowy
 • Forum
 • Książki adresowe
 • Edytor do tworzenia własnych list i ich struktury
 • Dostęp dla anonimowych użytkowników zapewniający dostęp do informacji projektowych (zintegrowany portal internetowy)

 

Inne wymagania:

 

 • Integracja z platformą komunikacyjną – możliwość wywoływania innych uczestników z poziomu platformy

Możliwość bezpośredniego otwierania dokumentów (Word. Excel, PowerPoint) w programach do ich edycji

 • Integracja z Active Directory zamawiającego
 • Dostęp z poziomu urządzeń mobilnych

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający zapewnia serwer z zainstalowanym systemem Windows 2012, dostęp do Internetu oraz 2 publiczne adresy P

Termin i miejsce realizacji zamówienia:  do 30.08.2013r.

Miejsce i sposób  składania oferty cenowej :

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej  i dostarczyć do dnia 04.03.2013 r. do godz. 16.00 do siedziby zamawiającego:

1/ osobiście lub pocztą do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A. , ul. Rataja 26 , 59 – 220 Legnica

2/ faksem na nr: 76- 862-09-68

3/ mailem na adres: eliza.korkus@arleg.eu

 

 

Osoba do kontaktów: Eliza Korkuś

telefon: 76 862 35 22, 862-27-77, 862-35-22;

e-mail: eliza.korkus@arleg.eu

Paweł Chrobak

About Paweł Chrobak

 •