21 listopada 2012

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Analizy zawierająca podstawowe informacje określające wielkość i potencjał konkurencyjny branży metalowej”

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr WND-POIG.05.01.00-00-163/11-00 zaprasza do składania ofert na :

Wykonanie „Analizy zawierająca podstawowe informacje określające wielkość i potencjał konkurencyjny branży metalowej” w ramach projektu pn. “ Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie analizy zawierającej następujące elementy:

określenie liczby podmiotów i instytucji branży metalowej,

– wielkość zatrudnienia branży metalowej,

– wielkość produkcji,

– wielkość sprzedaży,

– wielkość eksportu,

– itp.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:  do 28.12.2012r.

Miejsce i sposób  składania oferty cenowej :

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej  i dostarczyć do dnia 30.11.2012 r. do godz. 16.00 do siedziby zamawiającego:

1/ osobiście lub pocztą do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A. , ul. Rataja 26 , 59 – 220 Legnica

2/ faksem na nr: 76- 862-09-68

3/ mailem na adres: eliza.korkus@arleg.eu

 

Osoba do kontaktów: Eliza Korkuś

telefon: 76 862 35 22, 862-27-77, 862-35-22;

e-mail: eliza.korkus@arleg.eu

 

Paweł Chrobak

About Paweł Chrobak

  •