21 listopada 2012

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi polegającej na wykonaniu „Analizy dostępności na rynku innowacyjnych technologii wykorzystywanych przez branżę metalową”.

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Analizy dostępności na rynku innowacyjnych technologii wykorzystywanych przez branżę metalową”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr WND-POIG.05.01.00-00-163/11-00 zaprasza do składania ofert na :

Wykonanie „Analizy dostępności na rynku innowacyjnych technologii wykorzystywanych przez branżę metalową” w ramach projektu pn. “Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:  do 28.12.2012r.

Miejsce i sposób  składania oferty cenowej :

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej i dostarczyć do dnia 30.11.2012 r. do godz. 16.00 do siedziby zamawiającego:

1/ osobiście lub pocztą do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A. , ul. Rataja 26 , 59 – 220 Legnica

2/ faksem na nr: 76- 862-09-68

3/ mailem na adres: eliza.korkus@arleg.eu

Osoba do kontaktów: Eliza Korkuś

telefon: 76 862 35 22, 862-27-77, 862-35-22;

e-mail: eliza.korkus@arleg.eu

adamzysk

About adamzysk

  •