24 stycznia 2012

Klastry i współpraca na rzecz rozwoju regionalnego w Europie ŚrodkowejClusters and cooperation for regional development in Central Europe

Klaster można ogólnie zdefiniować jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry są siłą napędową regionalnych systemów innowacji.

Projekt CLASTERS-CORD zrzesza 10 europejskich partnerów, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego  „ARLEG” S.A.  z Legnicy, zainteresowanych promowaniem wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk zarządzania oraz współpracy pomiędzy klastrami osadzonymi w tych samych obszarach przemysłu, lecz zróżnicowanych pod względem położenia geograficznego. Efektem działań projektu ma być utworzenie meta-klastrów o wymiarze międzynarodowym w kluczowych gałęziach przemysłu, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej.
W październiku Klastry z krajów Europy Środkowej, w tym z terenu Dolnego  Śląska, zainteresowane międzynarodową współpracą gościła Mediolańska Agencja Rozwoju – organizator BENCHMARKING CONFERENCE MILANO. Jako  miejsce spotkania wybrano Spazio Mil, odrestaurowaną fabrykę gdzie również swoją siedzibę ma Muzeum Archeologii Przemysłowej. W konferencji wzięło udział 113 praktyków i decydentów z UE. W sumie na konferencji było reprezentowane dziesięć regionów Europy Środkowej, położonych w ośmiu krajach.
W konferencji wzięło udział trzydzieści zespołów klastrowych, które reprezentowane były w następujących sektorach: Żywność (6 klastów), Energia i Środowisko (10 klastrów), Turystyka (5 klastrów), ICT (5 klastrów ) oraz Zdrowie (4 klastry).
Sama konferencja była podzielona na trzy sesje:
Sesja treningowa: jak zarządzać klastrem MŚP z powodzeniem,
Sesja polityki: Klastry  – szanse w międzynarodowym środowisku,
Sesja robocza – ukierunkowana na współpracę klastrów w Europie Środkowej

W jednodniowej konferencji wypełnionej interaktywną dyskusją uczestników można było poznać najlepsze praktyki oraz zobaczyć konkretne przykłady z regionów Europy Środkowej dotyczących tworzenia i funkcjonowania klastrów. Niekonwencjonalna forma spotkania umożliwiła wymianę doświadczeń, a także zaplanowanie wspólnych działań dotyczących współpracy uczestniczących w spotkaniu powiązań kooperacyjnych. Kluczowym wydarzeniem konferencji były prace warsztatowe w grupach. Efektem tych prac było zbudowanie podwalin do utworzenia meta-klastrów o wymiarze międzynarodowym w reprezentowanych gałęziach przemysłu.
Dolny Śląsk był reprezentowany przez KLASTER ICT (Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych), Klaster Nutribiomed, Polski Klaster Nanotechnologii w Biznesie i Nauce NANOKLASTER oraz SIDE CLUSTER.
Spotkanie zakończył panel dyskusyjny podczas którego uczestnicy starali się wyrazić swoje opinie na temat konferencji. Wnioski z dyskusji były bardzo optymistyczne.
Wszystkich zainteresowanych możliwościami, które oferuje udział w projekcie CLUSTERS-CORD, a w szczególności menedżerów i członków klastrów, osób związanych z rozwojem klastrów, zapraszamy do kontaktu z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.:

ARR „ARLEG” S.A.
Ul. Rataja 26
59-220 Legnica
tel. 76 862 35 22, wew. 320   www.arleg.eu

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu www.clusterscord.eu  !

Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.A cluster can be broadly defined as the geographic concentration of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in related industries and associated institutions (eg universities, standards bodies and industry associations) in specific areas, competing with each other but also cooperating . Clusters are the driving force behind regional innovation systems.

The project brings together CLASTERS-CORD 10 European partners, including Regional Development Agency „ARLEG” SA of Legnica, interested in promoting the exchange of experiences, best management practices and cooperation between clusters embedded in the same areas of industry, but differentiated in terms of geographical location. The activities of the project is to be the creation of meta-clusters with an international dimension in key industries, which will lead to increased competitiveness of Central Europe.
In October Clusters with Central European countries, including the Lower Silesia region, interested in international co-hosted Milan Development Agency – the organizer MILANO BENCHMARKING CONFERENCE. As a venue chosen Spazio Mil, also restored the factory where its headquarters is the Museum of Industrial Archaeology. The conference was attended by 113 practitioners and policymakers from the EU. In total, the conference was represented in ten regions of Central Europe, located in eight countries.
The conference was attended by thirty cluster teams that were represented in the following sectors: Food (6 Cluster), Energy and Environment (10 clusters), tourism (5 clusters), ICT (5 clusters) and Health (4 clusters).
Conference itself was divided into three sessions:
Training session: how to manage a cluster of successful SMEs,
Policy Session: Clusters – opportunities in the international environment,
Working session – focused on cluster cooperation in Central Europe

The one-day conference filled with interactive discussion participants could learn the best practices and see concrete examples of the regions of Central Europe for the creation and functioning of clusters. Unconventional form of the meeting allowed the exchange of experience and plan joint action on the cooperation of participating in the meeting of cooperative relations. The key event was the work of the conference workshop in groups. The result of this work was to build the foundations for the creation of meta-clusters with an international dimension in the industries represented.
Lower Silesia was represented by CLUSTER ICT (Knowledge and Innovation Community in the Field of Information and Communication Technologies), Cluster Nutribiomed, Polish Nanotechnology Cluster in Business and Science SIDE NANOKLASTER and CLUSTER.
The meeting ended the panel discussion in which participants tried to express their opinions on the conference. The conclusions of the discussions were very optimistic.
All interested in the possibilities that offers participation in the project CLUSTERS-CORD, particularly managers and members of the cluster, persons associated with the development of clusters, we invite you to contact the Regional Development Agency „ARLEG” SA:

ARR „ARLEG” SA
Ul. Rataj 26
59-220 Legnica
Tel: 76 862 35 22, ext. 320 www.arleg.eu

Please visit the project page www.clusterscord.eu!

The project is implemented under the CENTRAL EUROPE Programme co-funded by the European Regional Development Fund.

adamzysk

About adamzysk

  •