Dolnośląski Klaster Metalowy

 

Firmy zrzeszone w Dolnośląskim Klastrze Metalowym mają swoje siedziby w Legnicko Głogowski Okręgu Miedziowym, który stanowi przykład konurbacji, położonej na obszarze miejsko-przemysłowym w województwie dolnośląskim. Złożony z 5 powiatów (powiaty ziemskie: głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, oraz powiat grodzki: Legnica), zamieszkany przez blisko 0,5 mln mieszkańców. Do 1 stycznia 1999 roku pokrywał się w dużej mierze z obszarem ówczesnego województwa legnickiego. Gospodarczo obecnie region oparty jest na eksploatacji złóż miedzi (górnictwo i hutnictwo) w zakładach Kombinatu-Górniczo Hutniczego Miedzi „Polska Miedź” S.A. Legnicko Głogowski Okręg Miedziowy jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce, jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie.

LGOM to monokultura górnicza pod względem miejsc pracy. W dłuższym okresie czasu [2030 r.] grozi przeniesienie głównej produkcji na nowe złoża zlokalizowane za granicą.
Trzeba też szukać alternatywnych rozwiązań bowiem postęp technologiczny sprawił, że dziś nie potrzeba już tak dużej ilości siły roboczej jak dawniej. Z 44 tysięcy niegdyś zatrudnionych, dziś w KGHM pozostało 18 tysięcy pracowników.

Dla prawidłowego działania i dalszego rozwoju struktury gospodarczej i organizmu jakim jest ww. region potrzebna jest poprawna koordynacja działań między biznesem, instytucjami naukowymi oraz publicznymi bowiem tylko to warunkuje dalszy perspektywiczny rozwój.
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako jedna z ważniejszych instytucji otoczenia biznesu województwa dolnośląskiego mająca wpływ na proces transformacji lokalnej gospodarki postawiła sobie za cel zainicjowanie i wsparcie inicjatywy klastrowej w branży metalowej. Wybrana branża ma znaczenie priorytetowe dla Dolnego Śląska (została zidentyfikowana w Regionalnej Strategii Innowacji, jako jeden z sektorów charakterystycznych i kluczowych dla Województwa Dolnośląskiego), jak również jest istotna z punktu widzenia gospodarki Polski. Tak więc realizacja zakładanego celu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności regionu poprzez rozwój gospodarczy w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, a tym samym pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy całego kraju. W celu utworzenia klastra różniącego się od tradycyjnych lokalnych systemów produkcyjnych istotne jest partnerstwo i współpraca nie tylko między firmami, ale także między firmami i światem nauki.
Dolnośląski Klaster Metalowy to grupa przedsiębiorstw z branży metalowej, współpracujących wzajemnie ze sobą, z jednostkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Celem współpracy jest:

 • rozszerzenie i umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami tworzącymi klaster,
 • stworzenie możliwości wymiany informacji o technologiach i organizacji pracy przedsiębiorstw,
 • tworzenie wspólnej ścieżki rozwoju inwestycyjnego,
 • skuteczniejsze wdrażanie rozwiązań naukowo-technicznych, wynalazków, patentów,
 • skuteczne i efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,
 • wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek,
 • pozyskiwanie zagranicznych partnerów do współpracy,
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach,
 • efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadr i możliwości jej kształcenia na potrzeby branży.
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji kadr sektora,
 • propagowanie przedsiębiorczości ze szczególnym naciskiem na postawy proinnowacyjne,
 • kształtowanie jak najlepszego wizerunku Klastra poprzez wspólne działania promocyjne.

Dolnośląski Klaster Metalowy ma charakter otwarty. Wszystkich zainteresowanych możliwościami, które oferuje udział w Dolnośląskim Klastrze Metalowym zapraszamy do kontaktu z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.